เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะครุศาสตร์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดยมี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร พร้อมดอกไม้ แสดงความยินดี กล่าวคำชื่นชม และฝากข้อคิดการทำงาน ในการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น และบ้านเกิดตนเอง
 รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจในบัณฑิตคณะครุศาสตร์ทุกคน ที่สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ซึ่งถือเป็นรางวัลอันล้ำค่าที่ตอบแทนความทุ่มเทและความพยายามของบัณฑิตทุกคน อธิการบดีมอบหมายให้บัณฑิตทุกคนยึดมั่นในอุดมการณ์ของความเป็นครู เสียสละ ทุ่มเท ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น และสร้างคุณประโยชน์ให้กับเด็กไทยและประเทศชาติต่อไป บัณฑิตที่ได้รับการบรรจุราชการครู ต่างรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ พร้อมตั้งใจที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการสอนพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ มีความสามารถ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

ความคิดเห็น