ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่โครงการประชุมสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 17
🖋“สมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การสัมผัสวิถีสร้างสรรค์ Soft Power ของชุมชน”
🖋ระหว่างวันที่ 22 -24 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 17
📍วันที่ 22 เมษายน 2567 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 17 ภายใต้ชื่อ “สมาพันธ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่การสัมผัสวิถีสร้างสรรค์ Soft Power ของชุมชน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2567 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวนกว่า 400 คน
📍การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละแห่ง เพื่อเป็นการพัฒนา Soft Skill ของผู้นำนักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นการแสดงถึงพลังของเครือข่ายผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการสมาพันธ์นักศึกษาทั้งในระดับภาคและระดับประเทศได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สมาพันธ์นักศึกษาได้ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรม “ราชภัฏ คนของพระราชา ร่วมสืบสาน รักษาและต่อยอด ตามรอยพ่อของแผ่นดิน การลงพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายอาสาสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น ” ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่ผู้นำนักศึกษาและบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาถือปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดมั่นและรักษาจิตวิญญาณของราชภัฏและตราพระราชลัญจกรพระราชทาน เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
📍รายละเอียดของการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงดนตรีวงออเครสตรา โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การแสดงประกอบพิธีเปิด ชื่อชุดการแสดง Sports of บุรีรัมย์ โดยนักศึกษาวิศวกรสังคม สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมหนุนการพัฒนา soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการนักศึกษา กิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตและ Soft Power ของชุมชน ที่ชุมชนบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกของประเทศ
photo: PR BRU

ความคิดเห็น