สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยสีม่วงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายสดุดี “วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภายในสถาบัน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษา ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป การบรรเลงดนตรีไทย โดยวงมหาดุริยางค์ไทย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงดนตรีวงออร์เคสตรา “เพลงนารีรัตนา” และการบรรเลงวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ ชุดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ปิดท้ายด้วยการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมผ่านการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โครงการวิจัยนาฏการ 2566 “นาฏยประดิษฐ์ ครั้งที่ 15” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ ซึ่งมีจำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ ชุดการแสดง “แลส่องฮาวเทียน” ชุดการแสดง “ฮอยวิถีผีสุ่ม” ชุดการแสดง “ปูรณะอัฐถะทิศา” และชุดการแสดง “Sport of บุรีรัมย์”

 

https://www.youtube.com/watch?v=TVdEble90uM

ความคิดเห็น