งานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต และเวทีราชภัฏภิรมย์ ซึ่งมีผู้บริหาร ผู้เกษียณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 150 คน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ และเป็นการสร้างกิจกรรมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและประเพณีที่สำคัญของไทย ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธสัพพัญญูสุคโต พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส การบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์” การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง และการแข่งขันส้มตำลีลา โดยตัวแทนจากคณะและสำนักต่างๆ

https://www.youtube.com/watch?v=GKhRDDqXjFg

 

ความคิดเห็น