วันที่ 3 – 4 เมษายน 2567 เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรระยะสั้นเสริมสมรรถนะครูยุคการเปลี่ยนแปลงเพิ่มคุณค่าในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์ การศึกษา 20 รายวิชา คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรสําหรับเพิ่มคุณค่าในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์การศึกษา ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๑ อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และวันที่ 4 เมษายน 2567 เข้านำเสนอและรับคำแนะนำจากท่านอธิการบดี ในการจัดทำหลักสูตรครั้งนี้ได้รับผิดชอบรายวิชา “สู่ความสำเร็จ คณิต ภาค ก” เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมสอบ ภาค ก (ความสามารถทั่วไป) ส่วนของคณิตศาสตร์

ความคิดเห็น