อบรม หลักสูตร: Upskill ครูภาษาไทย สอนเด็กประถมฯ อ่านออก เขียนได้ สื่อสารเป็น: การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะอ่านออก เขียนได้ สอดคล้องกับแบบคัดกรองความสามารถฯ ของ สพฐ

วิทยากร : ดร.พรรณธร ครุธเนตร และ อ.ยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์

วันที่ : 30 มีนาคม 2024 เวลา 14:00-17:00 น.

ความคิดเห็น