นิทรรศการและรายงานความก้าวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินโครงการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้และเกิดประโยชน์ ต่อหน่วยงานทางการศึกษาและเป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สิริวิชญากร ๑ อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
       

ความคิดเห็น