วันที่ 28 มีนาคม 2567 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการดูแลและให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้มีภาวะซึมเศร้า ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น