เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ณ อาคาร 23 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเกิดประโยชน์ในการเตรียมตัวให้พร้อมและเตรียมเอกสารในการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โครงการดี ๆ ที่น่าสนใจ อยากให้จัดในทุก ๆ ปี

ความคิดเห็น