วันที่ 25 มีนาคม 2567  เข้ารับการอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการดูแลและให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า”  จัดโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอบคุณวิทยากร  คุณวิชสุชา รัตนจริยา นักจิตวิทยา คลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว  ผศ.สุทิสา โขงรัมย์  อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน อาจารย์จากสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์  มากมายค่ะ

ความคิดเห็น