วันที่ 19 มีนาคม 2567 เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ชั้น 2 อาคาร 19 และมีการจัดกิจกรรมที่นำวิศวกรสังคมเข้ามาช่วยละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น