เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารอาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
วัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นอกจากนี้ ยังเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นการปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5
คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นวิชาที่สำคัญ ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และประสบการณ์จริง ในการสอน การจัดการชั้นเรียน และการเป็นครูที่ดี
คณะครุศาสตร์ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม วิชาชีพ และสามารถสอนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ต่างร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอวยพรให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป
        

ความคิดเห็น