วิทยากรโครงการผลของการใช้นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพกาย จิต สังคมของผู้สูงอายุ ตำบลดงพอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ความคิดเห็น