โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ โดยวิทยาการ  รศ. ดร. ดรุณี รุจกรกานต์  วันที่ 14-15 มีนาคม 2567  เวลา 9.00-16.00 ณ. ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น