วันที่ 14 มีนาคม 2567 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือด้วยนวัตกรรมการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตสู่แฟลตฟอร์มออนไลน์ ณ ชุมชนบ้านวัฒนาสามัคคี ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อย่อย “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายเพื่อเพิ่มมูลค่า” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สาขาสิ่งทอและแฟชั่น เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ความคิดเห็น