ออกแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกนวัตกรรมการผลิตพืช นำโดย ผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  อาจารย์พีรุยทธ สิริฐนกร และคณาจารย์ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง ช่วงต้นเดือนมกราคม ถึง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ความคิดเห็น