การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศได้แสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) นอกจากนั้นยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในแต่ละสถาบันได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ ตลอดจนเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

สำหรับในปีนี้ ได้มีโอกาสร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความคิดเห็น