บริการวิชาการ วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการการทดลองวิทยาศาสตร์ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพยัคฆภูมิ ณ อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น