พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ของ BRU ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุขโต พระประจำมหาวิทยาลัย

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ความคิดเห็น