การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวที่มีความเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นการยกระดับสินค้าที่สร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชนที่สูงขึ้นและยั่งยืน รวมถึงการสร้างตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่สมาชิกสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ผ่านทักษะที่ตนมีเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่ายผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง และใช้ต้นทุนในการตลาดที่ต่ำ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนมาก
ขึ้นอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้พัฒนาตนเองด้วยความสร้างสรรค์จากต้นทุนเดิมที่มีอยู่ให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยต่อไปในอนาคต

ความคิดเห็น