วันที่ 6 มีนาคม 2567 เข้าร่วมและเป็นพิธีกรโครงการ Show & Share สมรรถนะนักศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 2566 และตรวจบุคลิกภาพ เครื่องแต่งกายนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ซึ่งในงานมีกิจกรรมดังนี้

  1. การจัดนิทรรศการแสดงสมรรถนะของนักศึกษาทั้ง 12 สาขาวิชา 
  2. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
  3. ตรวจบุคลิกภาพ เครื่องแต่งกายนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและรับหนังสือส่งตัว ครั้งที่ 1

ความคิดเห็น