นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 – 4
เข้าร่วมกิจกรรมการรายงานผลหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์
อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

 

ความคิดเห็น