นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการนวัตกรรม S-commerce เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกเรียนพันธุ์ไทย
ในหัวข้อการใช้นวัตกรรมการออกแบบลายผ้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบ้านหนองมะเขือ
ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 19-20 มกราคม 2567

ความคิดเห็น