เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 7
“การขับเคลื่อนพลังงานทางสังคม ด้วย BCG MODEL สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ความคิดเห็น