20 – 21 มกราคม 2567 จัดโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวทาง STEAM EDUCATION ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับครูในจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 50 คน

ความคิดเห็น