การแสดงผลงานทางดนตรี “Fermata : ไม่สิ้นสุดทางดนตรี”
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจําปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การแสดงผลงานทางดนตรี “Fermata : ไม่สิ้นสุดทางดนตรี” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจําปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การแสดงผลงานทางดนตรี “Fermata : ไม่สิ้นสุดทางดนตรี” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจําปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น