วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนเเละพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาในโครงการการใช้กระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทสื่อการเรียนการสอน ในจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น