💕18 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนชั้นปีที่ 4 รหัส 63 ที่ห้องประชุมสโลบ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 24 ชั้น 2

ความคิดเห็น