เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ( Research Utilization) วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ความคิดเห็น