พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น