ร่วมรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ความคิดเห็น