1 กุมภาพันธ์ 2567 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น