โครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ความคิดเห็น