วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตรที่เข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรู้กระบวนการเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและค้นหาตัวเองในการเลือกเรียนในคณะที่ตนเองสนใจโดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีอาจารย์สุภาพร มะรังษี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวต้อนรับ ภายในงานได้จัดกิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการเข้าศึกษาและเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าเรียนในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ยังให้นักเรียนได้ลองเข้าเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลในหัวข้อเกี่ยวกับการดูแลและให้การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

ความคิดเห็น