กลุ่มวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ครั้งที่2 ณ อาคาร6 ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างเสริมทักษะทางภาษาจีนให้กพบอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้สัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมจีน โดยครั้งที่ 2 นี้ หัวข้อ การบอกทิศทางในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และศิลปะการตัดกระดาษจีน

ความคิดเห็น