✅หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
รับตรง ประจำปีการศึกษา 2567
✅1.สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 15-18 มกราคม 2567
✅2.สมัครด้วยตนเอง วันที่ 5-22 มกราคม 2567
✅รหัสสมัคร 701
📍สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
.
รายละเอียด : https://oapr.bru.ac.th/bru-rob2/…

ความคิดเห็น