ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2567
ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต
29 ธันวาคม 2566

ความคิดเห็น