เข้าร่วมอบรมโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศ ติดตามการให้คําปรึกษา และแนะนําการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามเกณฑ์การประเมิน วPA” ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดําเนินโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะครูมือ อาชีพ สําหรับครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดบุรีรัมย์” และการพัฒนา สมรรถนะการนิเทศ ติดตาม การให้คําปรึกษา และแนะนําการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามเกณฑ์การประเมิน PA ซึ่งเป็นโครงการตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูมีความรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และมีการพัฒนา ตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สอดคล้องกับการพัฒนา วิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก โดยกําหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.
 

ความคิดเห็น