เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เข้าร่วมอบรมการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์คือ การบริหารหลักสูตรด้วยแนวคิด OBE (Outcome-Based Education) ณ หอประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา ชั้น2 ตึกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ความคิดเห็น