24 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566  ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ความคิดเห็น