19 พฤศจิกายน 2566 เป็นวิทยากรอบรมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ หัวข้อการหาปริมาณด้วยการไทเทรต

ความคิดเห็น