โครงการสัมนานักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

โครงการสัมนานักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566
โครงการสัมนานักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566
โครงการสัมนานักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566
โครงการสัมนานักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566
โครงการสัมนานักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

ความคิดเห็น