พิธีมอบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปีสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษาเล่าเรียนและการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย และพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

ความคิดเห็น