18 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.  เลือกหัวหน้าสาขาใหม่ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12 ชั้น 1)

ความคิดเห็น