คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อรองรับการจ่ายไฟของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ณ ห้องประชุมกองการพัสดุ วันที่ 17 ตุลาคม 2566

ความคิดเห็น