การออกแบบสื่อ Infographics ข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติจังหวัด ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อชุมชน ของนักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ณ ชั้น 2 อาคาร 22

ความคิดเห็น