วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นกรรมการประเมินคลิปการสอนในโครงการประชุมวิชาการ Conference เพื่อพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ ๖ (บรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๔) รอบ ๒ ร่วมกับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น