มีเจ้าหน้าที่จาก IT มาอบรมระบบ MIS ,ฺBRU personal ,Dspace ได้รู้จักการนำเอกสารที่สอนมาเผยแพร่ผ่าน E-learning   ระบบของมหาวิทยาลัย

 

ความคิดเห็น