เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เครื่องวิเคราะห์ใยอาหาร) จัดโดยสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น