โครงการจัดการความรู้และถอดบทเรียน การบูรณาการศึกษากับการทำงาน และการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษากับการทำงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสถานประกอบการ

วันที่ 16 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น